Kamator Ništetočina Kredulator Konverzator Donator

Kalkulator za konverziju CHF kredita u EUR kredite

NE GARANTIRAM TOČNOST I NE PRIHVAĆAM NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE POGREŠNE IZRAČUNE.

Nisam ni sudski vještak ni bankar, ja sam samo običan CHF dužnik koji se služi Excelom i koji je zadnjih godina naučio štošta o kreditnim izračunima.

Kalkulator je točan za kredite s redovitim uplatama i bez počeka/moratorija. Interkalarna kamata ne ulazi u izračun, pretpostavljam da se u velikoj većini slučajeva plaćala zasebno.

Obračuni valuta su izračunati prema srednjem tečaju HNB-a na datum uplate/isplate. Ako sam dobro shvatio, prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju (konverzija) treba računati prema tečaju koji je „jednak tečaju one vrste koji je vjerovnik na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR.“ U mom slučaju, Zaba je 2007. ugovarala kredite (CHF i EUR) s iznosima obračunatim prema srednjem tečaju HNB-a. Sigurno ima kredita koji se računaju prema prodajnim tečajevima HNB-a ili poslovnih banaka, ali te podatke ionako ne mogu naći na netu.

Upis podataka, sheet „Podaci“

Podaci se upisuju u polja s narančastom pozadinom. Trenutno upisani podaci su samo primjer kako to može izgledati, umjesto njih upišite vaše podatke.

U tablicama desno upišite početnu kamatu i kronološki promjene kamatnih stopa. Datume upišite u ispravnom formatu: kod mene je „dd.mm.gggg“ (bez točke na kraju), možda kod vas bude „mm/dd/gggg“ ili nešto treće. Nova kamata se primjenjuje od sljedećeg mjeseca, tako da je bitan mjesec, a ne dan u mjesecu. Npr. Linićeva kamata 3.23% je stupila na snagu 1.1.2014., a po njoj se računa od veljače.

Uz svaku kamatnu stopu odaberite metodu obračuna kamate: proporcionalnu (sinonimi: relativna, direktna) ili konformnu. Moj kredit je startao s konformnim obračunom u lipnju 2007., a od studenog 2007. se računa po proporcionalnoj metodi. Mislim da danas sve banke koriste englesku proporcionalnu metodu, osim Splitske banke koja koristi francusku proporcionalnu metodu koju nisam računao. Kod različitih metoda obračuna, razlike u anuitetima/ratama mogu biti ugrubo 5-20 CHF po rati.

Izračunati podaci, sheet „Podaci“

Prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita iznos se preračunava u eure. Ostali podaci (stara i nova glavnica, novi aniutet, preplata) se računaju zaključno s uplatom rujanske rate. U mom kreditu, a vjerujem i većini ostalih, glavnica i kamata za rujan dospijevaju na naplatu 1. listopada, pa bi se ovaj izračun trebao (ako SVE štima) poklapati s ponudom banaka za konverziju, s datumom 30.9.2015.

Sheet „Plan“

Ovdje su otplatni planovi za vaš kredit u CHF i ekvivalentni kredit u EUR s istom početnom vrijednosti (na dan isplate kredita, prema srednjem tečaju HNB) i istim periodom otplate, s kretanjem kamata (različito za CHF i EUR kredit) koje ste upisali u sheetu „Podaci“. Stanje kredita i uplata u rujnu 2015. kod kredita u EUR su vaša nova glavnica i vaš budući mjesečni anuitet.

U kolonama označenim s „Konverzija“ su vaše uplate u CHF kreditu pretvorene u EUR (svaka prema srednjem tečaju HNB na dan uplate), uspoređene s anutetima/ratama iz ekvivalentnog EUR kredita i zbrojene u preplatu. Banke vraćaju preplatu tako da vam smanjuju iduće anuitete/rate do 50%. Onaj kome je preplata negativna (tj. ima dug) ili veća od 50% preostalih anuiteta, morat će s bankom dogovoriti dinamiku plaćanja. Ako je preplata veća od preostale glavnice, onda ste otplatili kredit, a banka vam vraća višak.

Sheet „HNB tečaj“

Srednji tečaj HNB za EUR/HRK i CHF/HRK od 1.1.1997. do 31.1.2016. – podaci skinuti s HNB-ovog weba, koriste se za izračune u sheetovima „Podaci“ i „Plan“. Od 27.1.2015. do 26.1.2016. tečaj CHF/HRK je bio fiksiran na 6.39. Za kredite koji su plaćani po drugačijim tečajevima, ovdje možete promijeniti vrijednosti tečaja na datumima uplate.

ŠTO JE NOVO? - 6.11.2015.

- prikaz još nekih podataka o kreditu, uključujući 2 grafa
- mogućnost izračuna na datume 30.9.2015. (datum za izračun od banaka) ili 31.10.2015 (informativno).
- upis uvećanih uplata - računa se isključivo tako da se smanjuju kasniji anuiteti, a ne rok otplate. Uvećana uplata zbraja se s redovitom uplatom u mjesecu uplate. Usporedni EUR kredit se računa bez dodatnih uplata. Ako ne postoje uvećane uplate - ostavite prazno.
- računanje kredita s ostatkom vrijednosti. Ostatak vrijednosti se upisuje u postotku od ukupnog iznosa kredita. Za ekvivalentni EUR kredit se za ostatak vrijednosti računa isti postotak od kredita, a iznos ostatka u EUR po tečaju na dan isplate kredita. Ako nema ostatka vrijednosti - ostavite nulu.
- odvojeni kalkulator za uplate u ratama. Ima mogućnost upisa ostatka vrijednosti.

ŠTO JE NOVO? - 11.11.2015.

- popravljen izračun preplate. Uočio sam pogrešku usporedbom s izračunom iz Erste banke. Preplata je jednostavna razlika uplata našeg kredita (preračunatog u EUR na dan uplate) i ekvivalentnog EUR kredita bez kamata. Do sada su se na navedene razlike obračunavale i kamata.
- popravljen izračun kod uvećanih uplata. U prethodnoj verziji su uvećane uplate pogrešno tretirane kao preplata, umjesto kao smanjenje glavnice. Eventualne uvećane uplate nakon 27.1.2015. se računaju po zamrznutom tečaju 6.39 kn/CHF. To je vjerojatno pogrešno, ali je još vjerojatnije da nitko nije imao dodatne uplate po realnom tečaju CHF, pa to za sada ne diram.
- moguć je izračun za kredite do 40 godina. Prije se računalo do maksimalno 30 godina.
- moguće je zalijepiti (paste) i brisati cijele podtablice s kretanjem kamata. Do sada se moglo zalijepiti i brisati polje po polje ili stupac po stupac.

ŠTO JE NOVO? - 12.11.2015.

- ispravak datuma u planu otplate za kredite kod kojih je datum dospijeća anuiteta/rate 29., 30. ili 31. u mjesecu. Ako je npr. prva rata dospijevala 31.5.2007., onda je druga rata bila pogrešno 1.7.2007. umjesto 30.6.2007.
 

ŠTO JE NOVO? - 1.3.2016.

- upisani su tečajevi CHF/HRK i EUR/HRK do 29.2.2016., pa možete provjeriti stanje kredita i konverzije na taj datum. Za uplate po zamrznutom tečaju (6.39) nakon 26.1.2016. promijenite tečaj na dan uplate u sheetu "HNB tečaj".
 

Anuiteti ili rate?

Nemojte da vas zbuni što se u Hrvatskoj i rate i anuiteti kolokvijano nazivaju ratama. Većina kredita u Hrvatskoj se otplaćuje u anuitetima.

Svima želim dobru konverziju!

pero(at)dalekaobala(točka)com

 

Preuzimanje - Excel datoteke:

Kalkulator - anuiteti (1.3.2016.)

Kalkulator - rate (1.3.2016.)


Snimke zaslona:


 

Informacije o konverziji na stranicama kraditora:

Zaba PBZ Hypo Erste Splitska RBA OTP Sberbank